Domov sociálnych služieb

V Domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám nevidiacim a prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa:

poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

zabezpečuje

 • rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri pracovnom uplatnení
 • záujmová činnosť

utvárajú podmienky na

 • vzdelávanie
 • úschovu cenných vecí