Ošetrovateľská starostlivosť

Zdravotný úsek sa podieľa na zabezpečovaní opatrovateľskej, ošetrovateľskej,  lekárskej starostlivosti.

V rámci poskytovania starostlivosti v DSS je zabezpečená lekárska starostlivosť, prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá je u praktického lekára pre dospelých a psychiatra. Odborné vyšetrenia a ošetrenia internistu, ortopéda, chirurga, stomatológa, ophtalmológa, urológa a iných lekárov ako i hospitalizácie klientov sú realizované na základe odporúčania praktického lekára pre dospelých, prípadne psychiatra, na jednotlivých odborných ambulanciách, v prípade potreby návštevnou službou odborníkov pri lôžku klientov.

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená v súlade so zdravotným zabezpečením klientov:

s  zdravotníckym personálom, ktorí sa v súlade so svojou odbornou kvalifikáciou podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (poskytovanie prvej pomoci, privolanie RZP, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské a zdravotnícke úkony, u diabetikov sledovanie hodnôt v krvi, sledovanie hodnôt tlaku a iných hodnôt podľa ordinácie lekára, doprovod k odborným lekárom na vyšetrenie, zabezpečovanie zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a iné úkony zabezpečujúce zdravotný stav klientov),

  • donáška liekov je zabezpečovaná lekárenskou službou podľa potreby, na základe ordinácie lekára,
  • zariadenie zabezpečuje aj pomôcky pre inkontinentných a zdravotnícky materiál, každý mesiac podľa potreby. Doplatky za predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky si klient uhrádza z vlastných finančných zdrojov,

Zdravotná starostlivosť je vykonávaná:

  • ak prijímateľ sociálnej služby počas pobytu ochorie, alebo sa mu stane úraz, prvú pomoc poskytne službukonajúca sestra,
  • prijímateľovi sociálnej služby, ktorého zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, nemožno poskytovať starostlivosť v DSS