Kontakty

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226
Tel.: 031/5597292
e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
www.dsshornybar.sk

facebook: dss horný bar-felbári szociális intézmény

Štatutárny zástupca
Mgr. Béla Fenes – riaditeľ DSS
Tel.:  031/5900524, 0918 512 033
e-mail: fenes.bela@zupa-tt.sk

Sociálny pracovník-manažér kvality v sociálnych službách
Mgr. Alica Šipošová – poverená zastupovaním riaditeľa DSS
Tel.: 031/5900528
e-mail:
siposova.alica@zupa-tt.sk

Úsek sociálnej práce:
Mgr. Iveta Bindicsová, sociálny pracovník

Tel.: 031/5530587
e-mail: janikova.iveta@zupa-tt.sk

Bc. Mária Kulcsárová, asistent sociálnej práce
e-mail: kulcsarova.maria@zupa-tt.sk
Tel.: 031/5900525

 

Ekonomický úsek:

Eva Nagyová, ekonóm

Tel.: 031/5597292

e-mail: nagyová.eva@zupa-tt.sk

 

Enikő Kásaová, mzdový účtovník

Tel.: 031/5900522

e-mail: kasaova.eniko@zupa-tt.sk

 

Prevádzkový úsek:

Alžbeta Némethová, vedúci prevádzkového úseku

Tel.: 031/5900529

e-mail: nemethova.alzbeta@zupa-tt.sk

 

Úsek stravovacej prevádzky:

Norbert Zsákovics, vedúci stravovacej prevádzky

Tel.. 031/5900530

e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk

 

Úsek sociálnej rehabilitácie:

Mgr. Peter Rengel, vedúci úseku sociálnej rehabilitácie

Tel.: 031/5530588

e-mail: rengel.peter@zupa-tt.sk

 

Zdravotný úsek:

 

Tel.: 031/5900521, 5597204

e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk

 

Ošetrovňa:

Tel.: 031/5597204

 

Klapky:

31 – Nagyová, ekonóm

32 – Sesterská izba I. poschodie

33 – Ošetrovňa

34 – Kášaová, mzdový účtovník

35 – Ošetrovňa

36 – Horváth Zoltán, pracovník rozvoja pracovných zručností

37 – Mgr. Fenes, riaditeľ DSS

38 – Mgr. Bindicsová - sociálny pracovník

39 - Bc. Kulcsárová - asistent sociálnej práce

41 – Sesterská izba II. poschodie

43 – Mgr. Šipošová, sociálny pracovník-manažér kvality v sociálnych službách

44 – Némethová, vedúci prevádzkového úseku

46 – Zsákovics, vedúci stravovacej prevádzky