COVID-19


 

O Z N A M

Vážení rodinní príslušníci, milí priatelia,

v nadväznosti na lokálny nárast počtu s ochorením COVID – 19 a s tým spojený príchod tretej vlny pandémie tohto ochorenia sa s účinnosťou od 01.11.2021 neodporúčame návštevy v našom zariadení.

Postup k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnej služby počas vianočných sviatkov v období od 20.12.2021 do 09.01.2022

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí:

 • Prijímatelia sociálnej služby môžu opustiť zariadenie počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa vracia od blízkej osoby. Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby.
  Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
 • Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote – 5 dní.
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

Príbuzný sa telefonicky hlási 48 hodín pred uskutočnením domáceho pobytu u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.č.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín.

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

 • Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku nevraciame.
 • Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia!
 • Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

Tašky s nákupom je možné doručiť k vchodu DSS, kde to prevezme službukonajúci zdravotnícky zamestnanec.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným úsilím sa nám opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

 

                                                                                                    Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS