COVID-19


OZNAM 

Vážení príbuzní a priatelia.  

V rámci uvoľňovania opatrení Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, s potešením Vám oznamujeme, že návštevy sú umožnené, za prísnych opatrení, povoliť návštevy v našom zariadení. V záujme maximálne chrániť našich klientov sme pripravili opatrenia takýchto návštev:

        Návšteva sa telefonicky hlási 48 hodín pred uskutočnením u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín.

         Harmonogram návštev vedie vedúca zdravotného úseku, návštevné hodiny sú:

pondelok – piatok od 09:30 hod. do 11:30 hod..

          V jednom čase je možné prijať návštevu iba pre jedného klienta.

         Jednému klientovi je povolená návšteva v počte maximálne dve osoby (v interiéri zariadenia) pri dôslednom dodržaní hygienicko – epidemiologického režimu a opatrení.

       Návšteve pri vstupe do zariadenia je zmeraná telesná teplota, zisťuje sa karanténa a cestovateľská anamnéza a je povinná si vydezinfikovať ruky (dezinfekčný prípravok je umiestnený v miestnosti, ktorá je vytvorená pre návštevy).

          Návšteva je povinná vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“ .

Každá návšteva je povinná počas návštevy používať respirátor FFP2 a ochranné rukavice.

          Návštevy sa preukazujú negatívnym testom podľa NTS SARS-Cov-2 pri vstupe pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek.

·         Klient počas celej doby návštevy používa ochranné rúško a po skončení návštevy mu službukonajúci zamestnanec zdravotného úseku vydezinfikuje ruky. Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.

          Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.

          Pri nedodržaní stanovených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia alebo ním poverená osoba vyhradzuje právo obmedziť návštevy aj pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava stanovené podmienky.

Za pochopenie ďakujeme.

                                                                                                            Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS

                                                                                                            

Usmernenia k umožneniu pobytu v domácom prostredí

 

 • Klientom umožňujeme trávenie dovolenky s blízkymi osobami v súlade s aktuálne platnými celonárodnými a regionálnymi indikátormi pre fázy pandemického semaforu v sociálnych službách.
 • Pobyt klienta mimo zariadenia možný iba v prípade ak sa jedná o klienta s ukončeným očkovaním a uplynulo 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme, respektívne ide o klienta, ktorý prekonal ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní.
 • Rodinný príslušník si môže prevziať klienta zo zariadenia za nasledovných podmienok:
 1. svoj zámer ohlási telefonicky minimálne 48 hodín pred uskutočnením u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín,
 2. osobne príde prevziať klienta v dohodnutom termíne,
 3. predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu (antigénového, alebo PCR) podľa aktuálnej fázy COVID semafora, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní, alebo potvrdenie o zaočkovaní proti SARS-CoV-2 ak uplynulo minimálne 14 dní od dávky, ktorú lekár určil ako poslednú v očkovacej schéme,
 4. rodinný príslušník podpíše vyhlásenie o zdravotnom stave
 5. tlačivo pobyt klienta mimo zariadenia, ktoré obsahuje nasledovné údaje: meno a priezvisko, bytom, adresa pobytu, ktorú uvádza klient, v čase od - do, prevzaté osobné veci, prevzaté doklady, prevzaté lieky a terapia, meno a priezvisko občana, bytom, podpis, meno a priezvisko zdravotníckeho zamestnanca, ktorý posúdil aktuálny zdravotný stav klienta, podpis a dátum.
 • Odporúčame, aby klient trávil dovolenku iba v domácom prostredí a nezúčastňoval sa žiadnych hromadných podujatí, nechodil do nákupných centier, necestoval, dodržiaval všetky epidemiologické opatrenia.
 • Klienta je potrebné odovzdať do zariadenia vždy v dohodnutom termíne.
 • Zamestnanec zdravotného úseku prevezme a skontroluje prevzaté osobné veci, prevzaté doklady, prevzaté lieky podľa tlačiva „pobyt klienta mimo zariadenia“.
 • Po návrate klienta z domáceho prostredia bude zvolený postup v súlade s aktuálnym stupňom varovania COVID semaforu a špeciálnych zásad protiepidemiologických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.