Slobodný prístup k informáciám

INFORMOVANIE O MIESTE, LEHOTE A SPÓSOBE, AKÝM MOŽNO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE PODĹA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Povinné informácie
Meno inštitúcie
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Adresa
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226
Identifikačné číslo organizácie
00596493
Spôsob zriadenia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Rozhodnutie Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny č.j: 2002/3685/2/OSP zo dňa 01.07.2002
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia
nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predlžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predlženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.
Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:
osobne
podateľňa
poštou
adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226
telefonicky
ústredňa: 031/5597292
elektronická pošta
e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Utorok 07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Streda 07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Piatok 07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Sadzobník úhrad
za poskytovanie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ÚKON: €/strana
Tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej .................................................. 0,09
Tlač, alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej ................................................. 0,16
Tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej .................................................. 0,16
Tlač, alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej .................................................. 0,23
Disketa 1 ks ...................................................................................................... ..............0,66
CD 1 ks ............................................................................................................................1,65
Poštové poplatky ....................................... podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s
Obálka 1 ks ......................................................................................................................0,06
Telefón ........................................................................ podľa cenníka Slovak Telekom, a.s.
Úhrada sa môže uskutočniť:
- v hotovosti (do pokladnice DSS)
(príjmový pokladničný doklad sa založí do spisu žiadosti o poskytnutie informácií)
- poštovou poukážkou
(posledný diel poštovej poukážky sa založí do spisu žiadosti o poskytnutie informácií)
- bankovým prevodom: IBAN: SK88 8180 0000 0070 0049 2086
č. účtu: 7000492086/8180
(kópia výpisu sa založí do spisu žiadosti o poskytnutie informácií)
DSS poskytuje informácie zdarma do výšky nákladov 1,65 €. (§ 21, ods.2. zákona). Informácie poskytnuté prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a telefonicky sa nespoplatňujú