Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je metóda, pomocou ktorej dokážeme u prijímateľov sociálnej služby s trvalým zdravotným postihnutým podporiť vnímanie, komunikáciu aj pohybové schopnosti a výrazne tak zlepšiť kvalitu ich života. Bazálna stimulácia využíva mnoho vlastných techník, kde ošetrujúci personál podporuje vnímanie prijímateľa sociálnej služby v akomkoľvek psychickom a fyzickom stave prostredníctvom somatickej, taktilnohaptickej, vestibulárnej, vybračnej, orálnej, olfaktorickej a auditívnej stimulácie. Najzákladnejšou formou somatickej stimulácie je dotyk. Dotýkať sa je základná ľudská schopnosť, cez dotyky človek prijíma mnoho impulzov, ale taktiež cez dotyky človek komunikuje.