Podmienky prijatia

 1. Občan – dospelá fyzická osoba s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombináciami podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný VÚC. V našom prípade sa jedná o Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnych vecí, oddelenie stratégie a manažmentu, Starohájska 10, 917 01 Trnava.
 2. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosti na sociálnu službu).
 3. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 1. Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v súvislosti s jej zdravotným stavom. Pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti posudzujúci zdravotnícky pracovník vyššieho územného celku, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom (ošetrujúcim lekárom) s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len zmluvný lekár). Výsledkom posúdenia je zdravotný posudok.
 2. Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:
  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  • rodinného prostredia fyzickej osoby,
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti

  Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálna posudková činnosť je vykonávaná sociálnym pracovníkom povereným vyšším územným celkom.

 3. Na základe zdravotného posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov,
  • úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  • návrh druhu sociálnej služby,
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

 1. Vyšší územný celok vydá na základe posudku občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu   službu, v    ktorom   stanovi  stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný a zašle ho na adresu bydliska žiadateľa.
 1. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb zašle občan do  zariadenia sociálnych služieb „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Evidencia žiadateľov sociálnej služby:

 1. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare vedie evidenciu žiadateľov sociálnej služby (ďalej „len evidencia“) v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 2.  DSS po doručení žiadostí o poskytovaní sociálnej služby kompletnú žiadosť zaeviduje v zmysle registratúrneho poriadku.
 3.  V prípade, že DSS nemá v čase podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby voľné miesto zaradí občana do evidencie na poskytovanie sociálnej služby a zašle občanovi „Oznámenie o zaradení do evidencie“.
 4.  V prípade, že občan zaradený do evidencie po uvoľnení miesta v DSS preukázateľným spôsobom neprejaví záujem o umiestnenie, alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi v určený deň do DSS je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencii žiadateľov.
 5. Žiadateľ môže byť vyradený z evidencie na základe:
  • písomnej žiadosti o vyradení 
  • písomného oznámenia o úmrtí žiadateľa
 6. DSS vykonáva pravidelne aktualizáciu evidencie žiadateľov. Písomne osloví žiadateľa a zisťuje, či jeho záujem o umiestnenie v DSS pretrváva, alebo nastali zmeny, ktoré sú dôvodom na vyradenie občana  z evidencie žiadateľov.

Občan pri nástupe do zariadenia je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • preukaz ťažko zdravotne postihnutého občana (ŤZP ak je držiteľom)
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobudne právoplatnosť vtedy, ak v lehote 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia, nebol voči rozhodnutiu podaný opravný prostriedok. Právoplatnosť vyznačuje v našom prípade VÚCTTSK.
 • príjem občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu (Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne)
 • ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok,
 • potvrdenie o výške dôchodkových dávok vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku. Toto potvrdenie vydáva pobočka Sociálnej poisťovne,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách s úradne overeným podpisom (matrika, notár),
 • doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony
 • vyhlásenie o príjme spoločne posudzovaných osôb, potvrdenie od zamestnávateľa alebo posledné rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovňa,
 • ak je spoločne posudzovaná osoba poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok,
 • vyhlásenie o majetku spoločne posudzovaných osôb na účely platenia úhrady za sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s úradne ovareným podpisom (matrika, notár)

Výsledky vyšetrení, ktoré nemôžu byť staršie ako 3 týždne:

 • podpis Rtg. Pľúc nie staršie ako 1 mesiac,
 • výsledky psychiatrického vyšetrenia,
 • výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo: TT, TN, TR (pri pozitívnom náleze preliečiť antibiotikami, potom kontrolný odber),
 • laboratórne vyšetrenie: HIV, BWR, Hbs, Ag, anti Hbs, Ko /krvný obraz/, Fw, moč, vstupný scíring/komletná biochémia/,
 • dátum posledného očkovania /preočkovania proti Tetanu/,
 • výsledky vyšetrenia a potvrdenia od obvodného lekára, že v okolí pobytu občana sa nevyskytlo infekčné ochorenie,
 • potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-Cov-2, ktoré nesmie byť staršie ako 24 hodín (testy sa vykonávajú až potom, keď všetky lekárske nálezy sú negatívne),
 • zdravotný záznam (zdravotná dokumentácia od obvodného lekára),
 • lekársky nález od odborného lekára (neurológ, urológ, internista, diabetológ atď., ak sa lieči na nejaké ochorenie ako 6 mesiacov),
 • výsledky žiadame odoslať na e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk na prekontrolovanie,

Osobné vybavenie:

 • Osobné šatstvo – bielizeň
 • Osobná obuv
 • Ostatné: Do DSS si ďalej môžete priniesť na zútulnenie Vašej izby aj drobné pamiatkové predmety, kvety, obrazy či Vaše fotografie.